กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค้นหา SSO Admin

  รหัสหน่วยงาน ชื่อผู้ใช้งาน ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน
 1  38 ว่าที่ ร.ต. นิคม ลุนเพ็ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สถจ.บึงกาฬ
 2  96 นายนิรันดร์ ทองคุปต์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สถจ.นราธิวาส
 3  95 นางสาวโซฮานี สาเล็ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สถจ.ยะลา
 4  94 นารีมาน สวามิภักดิ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สถจ.ปัตตานี
 5  93 นางอรวรรณ แก้วสองเมือง จสถ.ชง. สถจ.พัทลุง
 6  92 ปราณี ฉุ้นย่อง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สถจ.ตรัง
 7  91 นางสาวกัญญารัตน์ บงแก้ว สถจ.สตูล
 8  90 นางสาวปรียาภัทร์ จันทร์ทิพย์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สถจ.สงขลา
 9  86 นางกนิษฐา ศรีพันธ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สถจ.ชุมพร
 10  85 อัฐพร บุญสิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถจ.ระนอง
    หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 76