กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค้นหา SSO Admin

  รหัสหน่วยงาน ชื่อผู้ใช้งาน ตำแหน่ง สังกัด/หน่วยงาน
 1  Test_infoProv ไม่พบผู้ลงทะเบียน สถจ.กระบี่
 2  38 ว่าที่ ร.ต. นิคม ลุนเพ็ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สถจ.บึงกาฬ
 3  96 นายนิรันดร์ ทองคุปต์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สถจ.นราธิวาส
 4  95 นายสุไหลมัน ซา พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สถจ.ยะลา
 5  94 นารีมาน สวามิภักดิ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สถจ.ปัตตานี
 6  93 นางอรวรรณ แก้วสองเมือง จสถ.ชง. สถจ.พัทลุง
 7  92 ปราณี ฉุ้นย่อง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สถจ.ตรัง
 8  91 นางสาวกัญญารัตน์ บงแก้ว สถจ.สตูล
 9  90 นางสาวปรียาภัทร์ จันทร์ทิพย์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สถจ.สงขลา
 10  86 นางกนิษฐา ศรีพันธ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สถจ.ชุมพร
    หน้าที่   1 ถึง 10 จาก 77